Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: „SFDR”), ustanawia  zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych. W świetle ww. regulacji Invento Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kwalifikowana jest jako uczestnik rynku finansowego, a alternatywna spółka inwestycyjna, którą  zarządza – Invento Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp.k. z siedzibą w Katowicach – stanowi produkt finansowy.

***

Invento Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień publikacji niniejszej informacji nie posiada Strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, co oznacza, iż Invento Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie sporządził na poziomie całej swojej organizacji strategii określającej sposób uwzględnienia sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

***

Invento Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień publikacji niniejszej informacji nie analizuje inwestycji przez pryzmat zrównoważonego rozwoju, a przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w związku z art. 4 ust. 1 lit. b) SFDR. Uzasadnione jest to specyfiką ZASI oraz ASI, a w szczególności faktem, iż działamy jako Fundusz Bridge Alfa. Implikuje to małą skalą działalności oraz liczne ograniczenia, które wiążą się z inwestowaniem głównie w instrumenty udziałowe podmiotów nienotowanych o charakterze start-up na wczesnej fazie działalności. Fundusze VC działające w ramach Bridge Alfa koncentrują się inwestują w projekty o charakterze badawczo-rozwojowym (B+R) w fazach Proof-of-Principle i Proof-of-Concept, czyli najwcześniejszych fazach w rozwoju projektu. W konsekwencji albo niemożliwe albo wysoce trudne jest pozyskanie od spółek, w które inwestowała ASI informacji koniecznych do rzetelnego dokonania analizy ESG.

Niemniej jednak w portfelu inwestycji znajdują się spółki pracujące nad rozwiązaniami bezpośrednio dla ESG, a większość z naszych spółek portfelowych w sposób pośredni dąży do budowy przedsiębiorstwa zrównoważonego z punktu widzenia ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego. Standardowo, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej związanej inwestycją w dany podmiot, Invento Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadzało badanie due diligence, którego celem była min. kompleksowa analiza przedsiębiorstwa. W ramach badania, weryfikacji podlegał m.in. obszar ładu korporacyjnego oraz spraw pracowniczych, a wyniki due diligence mogły skutkować rekomendowaniem wprowadzenia działań naprawczych, których realizacja warunkowała dokonanie inwestycji.

***

Invento Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wyłącza możliwości opracowania strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w przyszłości, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia.

***